3.35 Color Space เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ก่อนทำงานเกี่ยวกับภาพดิจิตอล

Color Space ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ก่อนที่จะเข้ามาทำงานเกี่ยงกับภาพถ่ายดิจิตอล เพราะ Color Space เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การถ่ายภาพ การดูภาพ การปรับแต่งภาพ และการส่งภาพไปใช้งานหรือปรินท์ หากไม่รู้เรื่องนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ภาพของเรามีสีเพี้ยนได้

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Product Categories

Photohackz

หลักสูตร Online Learning จาก PhotoHackz หลักสูตรในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป/การปรับแต่งภาพถ่าย ทีีมีเนื้อหาละเอียดและครอบคลุมในทุกส่วน ทุกหลักสูตรสอนโดย เบิร์ด ภาสวร วรรณกาญจน์ แอดมิน PhotoHackz Channel จากยูทูปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 110,000 คน
top
Copyright © 2021 PhotoHackz